ALLAN JAMES
John Morris-Jones
Arferai John Morris-Jones, yn ôl Gwenogvryn Evans un o’i gyfoeswyr, gyfeirio at y Deyrnas Unedig ac Iwerddon fel ‘Anglesey and the adjacent islands’ fel na raid amau cryfder ei ymlyniad wrth ei filltir sgwâr. Yn Nhrefor, Llandrygarn, yn sir Fôn y’i ganed er i’r teulu symud oddi yno i Lanfair Pwllgwyngyll o fewn rhyw dair blynedd ac yno y bu am weddill ei oes. Aeth yn y man i Ysgol Friars ym Mangor ac wedi hynny i Goleg Aberhonddu yng nghwmni nifer o’i gyd-ddisgyblion a’r prifathro, y Parchg. D. Lewis Lloyd. Profodd ei hun yn ddisgybl disglair mewn Mathemateg gan ennill ysgoloriaeth i Rydychen yn 1883 lle bu’n astudio am radd yn ei ddewis bwnc. Ond wedi graddio ei ddymuniad oedd ffarwelio â Mathemateg am iddo ers tro ymddiddori mewn astudiaethau ieithyddol dan ddylanwad Athro Celteg Prifysgol Rhydychen, Syr John Rhŷs. Ar ôl cyfnod o waith ymchwil yn y Gymraeg dan gyfarwyddyd Rhŷs, penodwyd John Morris-Jones yn ddarlithydd ac, ymhen amser, yn Athro yn y Gymraeg yng Ngholeg Prifysgol Bangor. Cydnabyddir fod iddo ran allweddol yn y dadeni llenyddol a welwyd yng Nghymru ym mlynyddoed cynnar yr ugeinfed ganrif. Cyplysir ei enw ag un O.M. Edwards, y ddau’n ffigurau amlwg yn hanes y dadeni hwnnw ar ôl bod yn gyd-fyfyrwyr yn Rhydychen a chael eu hysbrydoli drwy gyfrwng cyfeillach ffrwythlon â chyfoedion yno dan arweiniad Syr John Rhŷs. Fel ymgyrchwr gallai ymddangos yn bur ymosodol ei agwedd. Ac eto, ceisir dangos fod cryn wahaniaeth rhwng ei ddelwedd gyhoeddus a’r hyn a wyddom am John Morris-Jones y gŵr a’r tad, yr ymgomiwr diddan a’r gwestai croesawgar ar ei aelwyd ei hun. Wrth ymdrin â’r wedd bersonol ar ei bersonoliaeth, manteisiwyd ar y dystioaeth a welir mewn gwahanol gyfresi o lythyrau a ddaeth i’r amlwg yn weddol ddiweddar, llythyrau na dderbyniodd hyd yma ryw lawer o sylw. Y gobaith yw y bydd y fath gyfuniad o dystiolaeth yn creu darlun mwy cyflawn o un o ffigurau amlwg ei gyfnod yng Nghymru.
List Price: $15.39 (Final bulk discount pricing is based on quantity)
ISBN: 9781783162680
Uh oh. It looks like this title is out of stock.
Did you know eBooks never run out? It's true. We have millions of titles available right now. You can download an eBook in seconds.

Why eBooks are the Smart Way to Go

Deep bulk discounts and $0 in shipping costs means you save big with bulk eBooks. Plus, eBooks are typically cheaper than print books.
Distribute your eBooks via text message, email, social media, and more using redeemable eBook codes. Users can get their eBook instantly.
Receive Readership Analytics & Redemption Reports for proven engagement and user data, including name and email address.
Read from the convenience of our web reader or download the BookShout app on your favorite smart device to read anywhere.
Want to make the smart switch to eBooks? CLICK HERE
Not convinced yet? No problem. We can still get you the print books you need. Fill out the request form below and a member of our sales team will be in touch quickly.

Request Bulk Purchase:
Book Format*
Book Quantity*
How will the books be used?*


Interested in Gift Cards?
9781783162680 medium Bulk gift card c973c6294bb562c572cc09448c6304915953cb77b337c63c74b0d98ee2f3afc7
Benefits
Plastic Cards are standard Gift Card Size (3.375” x 2.125”). Cards can include scratch-offs over the redemption code. Cost less than distributing/shipping Print books. Great for Events, Churches, Schools, Authors, etc.